Läromedel – Årskurs 9

FOKUS PÅ CENTRALA INNEHÅLLET

Fundament-serien utgår från läroplanens centrala innehåll för att säkerställa att eleverna med hjälp av böckerna ska klara kunskapskraven och utveckla förmågorna i respektive ämne.

Böckerna är lättlästa och förklarar istället för att förenkla. De innehåller tydliga läsförståelsefrågor och ordlistor. Formgivningen är både modern och pedagogisk. Samtliga böcker i serien är faktagranskade av experter inom respektive ämne med bred erfarenhet både från forskning och praktiskt arbete i skolvärlden.

SÅ HÄR ÄR BÖCKERNA UPPBYGGDA

Fundament-serien är en utveckling av klassiska läromedel där grundtanken är enkel: basläromedel av hög kvalitet till lågt pris.

• Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och vilka delar av centrala innehållet som berörs.

• Den löpande texten är indelad i korta stycken och viktiga begrepp är markerade och förklaras i marginalen.

• Läroböckena är lätta att förstå och förklarar istället för att förenkla.

• Med hjälp av löpande instuderingsfrågor kan eleven kontrollera att hen har förstått innehållet.

• Varje kapitel avslutas med en ordlista.

• Modern och pedagogisk formgivning med mängder av kartor och förtydligande illustrationer.

LÄRARHANDLEDNINGAR

Våra lärarhandledningar är ett viktigt komplement till läroböckerna. Ambitionen är att de ska vara ett stöd för att planera lektioner, genomföra undervisningen och för att underlätta bedömningen mot kunskapskraven. Lärarhandledningarna innehåller tydliga lektionsplaneringar utifrån lärobokens innehåll och de kunskapskrav och förmågor som tränas i respektive kapitel. Dessutom finns intressanta språk- och kunskapsutvecklande övningar, fördjupande läsförståelsefrågor, möjligheter att träna begrepp samt roliga och kluriga uppgifter som kompletterar och fördjupar.

Till varje kapitel i läroboken finns en diagnos som både fungerar som repetition och testar elevernas kunskap och förståelse. Med hjälp av lärarhandledningarna kan du testa alla kunskapskrav i varje årskurs. Lärarhandledningarna kostar 299 kr/st och finns att tillgå i samtliga ämnen och årskurser. 

Vi som står bakom Fundament-serien

Läroböckerna och lärarhandledningarna i Fundament-serien är skrivna av Mikael Bruér, Per Eklund, Tiina Hemberg och Ingemar Wiklund. Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning i SO-ämnena, från grundskola till högskola, samt spetskompetens inom specialundervisning, nationella prov, betyg och bedömning. Författarna har också djupgående erfarenheter av att producera läromedel och lärarhandledningar.

Fundament Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7 ger en introduktion till samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskaper samt rättigheter och rättsskipning.

Boken tar sin början i de mänskliga rättigheterna och går sedan vidare till demokrati och diktatur. Därpå följer ett längre kapitel som inleds med ungdomars identiteter och avslutas med de svenska välfärdsstrukturerna. Bokens sista kapitel handlar om det svenska rättssystemet.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955012

Sidor

134

Format

190 x 240 mm

Fundament Geografi 7

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 7

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 7 ger en introduktion till geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om kartor och namngeografi, väder, klimat och klimatzoner.

Boken inleds med ett kapitel om kartor, geografins fundament. Eleverna får lära sig hur en karta är uppbyggd och vad som kännetecknar några olika typer av kartor. Därefter kommer ett kapitel om väder och klimat, följt av klimatzoner och hur människor lever och överlever i de olika klimatzonerna. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Afrikas, Sydamerikas och Europas regioner.

Kompletterande kapitel om Vittring och erosion och om Europas namngeografi finns att ladda ner kostnadsfritt genom att klicka på knapparna ovan.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955036

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Fundament Historia 7

Mikael Bruér

Fundament Historia 7

Mikael Bruér

Fundament Historia 7 ger en introduktion till historieämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Boken omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om de forna civilisationerna och tiden fram till trettioåriga kriget. Fokus läggs även på historiska begrepp och historiska källor.

Boken inleds med en introduktion till ämnet historia följt av ett kapitel om historiska källor och begrepp. Därefter får eleverna läsa om människans förhistoria och forna civilisationer. Följande kapitel leder vidare genom historien fram till början av den nya tiden med upptäcktsfärder, reformationen och trettioåriga kriget.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955005

Sidor

152

Format

190 x 240 mm

Fundament Religion 7

Per Eklund

Fundament Religion 7

Per Eklund

Fundament Religion 7 ger en introduktion till religionsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar det centrala innehåll som handlar om hur människors identitet och livsstilar formas, hur sambandet mellan religion och samhälle kan beskrivas och hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen.

Boken utgår från elevernas egna frågor om livet och fördjupar dessa via begrepp som etik och människosyn. Det inledande kapitlet handlar om livsåskådning, religionsvetenskap och religionsfrihet. Därefter får eleverna läsa om och reflektera över livsfrågor, sina egna och i ett större perspektiv. Även frågor kring etik och moral tas upp.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955029

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Fundament Samhällskunskap 8

Tiina Hemberg

Utkast

Fundament Samhällskunskap 8

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 8 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om beslutsfattande och politiska idéer med fokus på Sverige, samt medier, information och kommunikation.

Det inledande kapitlet tar upp mediernas roll och uppgifter i samhället, hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Boken beskriver hur den snabba digitala utvecklingen har påverkat medierna och förändrat vår medieanvändning. Därefter följer ett avsnitt om beslutsfattande och politiska idéer – dels om ideologiernas framväxt och de svenska partierna, dels om hur olika länder kan styras. Bokens avslutande kapitel handlar om hur Sverige styrs – från riksdag, regioner och kommuner till EU.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955142

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Fundament Geografi 8

Ingemar Wiklund

Utkast

Fundament Geografi 8

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 8 omfattar delarna om jordens population, orsaker till ohälsa och fattigdom, försörjning och handelsmönster samt hur faktorer som klimat och naturresurser påverkar.

Boken inleds med ett kapitel om jordens population och resurser. Därefter får eleverna läsa om folkförflyttningar och innebörden av begreppen migration, emigration och immigration, följt av ett kapitel om fattiga och rika länder. Boken tar vidare upp hur varor transporterats, den industriella revolutionen och globalisering. Avslutningsvis finns ett avsnitt om insamling av geografiska data och kulturgeografi, samt ett fördjupande kapitel om Oceaniens och Nordamerikas regioner och namngeografi.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955074

Sidor

152

Format

190 x 240 mm

Fundament Historia 8

Mikael Bruér

Utkast

Fundament Historia 8

Mikael Bruér

Fundament Historia 8 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, kolonialism och imperialism.

Boken inleds med ett avsnitt om hur och varför historia används. Därefter behandlas den historiska tiden från 1700-talets början fram till första världskrigets utbrott. Eleverna får läsa om amerikanska revolutionen och inbördeskriget, franska revolutionen och Napoleontiden. Därefter följer den industriella revolutionen och utvecklingen i Europa, USA, Sverige och världen under 1800-talet. Boken avslutas med ett kapitel om Europa före första världskriget.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955043

Sidor

240

Format

190 x 240 mm

Fundament Religion 8

Per Eklund

Utkast

Fundament Religion 8

Per Eklund

Fundament Religion 8 omfattar det centrala innehåll som handlar om ditt och mitt liv samt hur religiösa och icke-religiösa riter formar identiteter och gemenskaper. Religionerna judendom, kristendom och islam tas upp.

Boken förklarar byggstenarna som formar en människas livsåskådning och beskriver grunden som livsåskådningen kan vila på. Judendom, kristendom och islam förklaras utifrån rubrikerna gudsbild, enhet och mångfald, religiösa texter, högtider och traditioner, heliga platser och historia. Religionernas roll i politiska skeenden lyfts också fram.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955098

Sidor

128

Format

190 x 240 mm