Läromedel

FOKUS PÅ CENTRALA INNEHÅLLET

Fundament-serien utgår från läroplanens centrala innehåll för att säkerställa att eleverna med hjälp av böckerna ska klara kunskapskraven och utveckla förmågorna i respektive ämne.

Böckerna är lättlästa och förklarar istället för att förenkla. De innehåller tydliga läsförståelsefrågor och ordlistor. Formgivningen är både modern och pedagogisk. Samtliga böcker i serien är faktagranskade av experter inom respektive ämne med bred erfarenhet både från forskning och praktiskt arbete i skolvärlden.

SÅ HÄR ÄR BÖCKERNA UPPBYGGDA

Fundament-serien är en utveckling av klassiska läromedel där grundtanken är enkel: basläromedel av hög kvalitet till lågt pris.

• Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och vilka delar av centrala innehållet som berörs.

• Den löpande texten är indelad i korta stycken och viktiga begrepp är markerade och förklaras i marginalen.

• Läroböckena är lätta att förstå och förklarar istället för att förenkla.

• Med hjälp av löpande instuderingsfrågor kan eleven kontrollera att hen har förstått innehållet.

• Varje kapitel avslutas med en ordlista.

• Modern och pedagogisk formgivning med mängder av kartor och förtydligande illustrationer.

Bok Fundament Historia 7

LÄRARHANDLEDNINGAR

Våra lärarhandledningar är ett viktigt komplement till läroböckerna. Ambitionen är att de ska vara ett stöd för att planera lektioner, genomföra undervisningen och för att underlätta bedömningen mot kunskapskraven. Lärarhandledningarna innehåller tydliga lektionsplaneringar utifrån lärobokens innehåll och de kunskapskrav och förmågor som tränas i respektive kapitel. Dessutom finns intressanta språk- och kunskapsutvecklande övningar, fördjupande läsförståelsefrågor, möjligheter att träna begrepp samt roliga och kluriga uppgifter som kompletterar och fördjupar.

Till varje kapitel i läroboken finns en diagnos som både fungerar som repetition och testar elevernas kunskap och förståelse. Med hjälp av lärarhandledningarna kan du testa alla kunskapskrav i varje årskurs. Lärarhandledningarna kostar 299 kr/st och finns att tillgå i samtliga ämnen och årskurser.  

Vi som står bakom Fundament-serien

Läroböckerna och lärarhandledningarna i Fundament-serien är skrivna av Mikael Bruér, Per Eklund, Tiina Hemberg och Ingemar Wiklund. Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning i SO-ämnena, från grundskola till högskola, samt spetskompetens inom specialundervisning, nationella prov, betyg och bedömning. Författarna har också djupgående erfarenheter av att producera läromedel och lärarhandledningar.

Fundament Samhällskunskap 8

Tiina Hemberg

Utkast

Fundament Samhällskunskap 8

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 8 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om beslutsfattande och politiska idéer med fokus på Sverige, samt medier, information och kommunikation.

Det inledande kapitlet tar upp mediernas roll och uppgifter i samhället, hur de är uppbyggda och hur de fungerar. Boken beskriver hur den snabba digitala utvecklingen har påverkat medierna och förändrat vår medieanvändning. Därefter följer ett avsnitt om beslutsfattande och politiska idéer – dels om ideologiernas framväxt och de svenska partierna, dels om hur olika länder kan styras. Bokens avslutande kapitel handlar om hur Sverige styrs – från riksdag, regioner och kommuner till EU.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955142

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Fundament Geografi 8

Ingemar Wiklund

Utkast

Fundament Geografi 8

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 8 omfattar delarna om jordens population, orsaker till ohälsa och fattigdom, försörjning och handelsmönster samt hur faktorer som klimat och naturresurser påverkar.

Boken inleds med ett kapitel om jordens population och resurser. Därefter får eleverna läsa om folkförflyttningar och innebörden av begreppen migration, emigration och immigration, följt av ett kapitel om fattiga och rika länder. Boken tar vidare upp hur varor transporterats, den industriella revolutionen och globalisering. Avslutningsvis finns ett avsnitt om insamling av geografiska data och kulturgeografi, samt ett fördjupande kapitel om Oceaniens och Nordamerikas regioner och namngeografi.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955074

Sidor

152

Format

190 x 240 mm

Fundament Historia 8

Mikael Bruér

Utkast

Fundament Historia 8

Mikael Bruér

Fundament Historia 8 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, kolonialism och imperialism.

Boken inleds med ett avsnitt om hur och varför historia används. Därefter behandlas den historiska tiden från 1700-talets början fram till första världskrigets utbrott. Eleverna får läsa om amerikanska revolutionen och inbördeskriget, franska revolutionen och Napoleontiden. Därefter följer den industriella revolutionen och utvecklingen i Europa, USA, Sverige och världen under 1800-talet. Boken avslutas med ett kapitel om Europa före första världskriget.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955043

Sidor

240

Format

190 x 240 mm

Fundament Religion 8

Per Eklund

Utkast

Fundament Religion 8

Per Eklund

Fundament Religion 8 omfattar det centrala innehåll som handlar om ditt och mitt liv samt hur religiösa och icke-religiösa riter formar identiteter och gemenskaper. Religionerna judendom, kristendom och islam tas upp.

Boken förklarar byggstenarna som formar en människas livsåskådning och beskriver grunden som livsåskådningen kan vila på. Judendom, kristendom och islam förklaras utifrån rubrikerna gudsbild, enhet och mångfald, religiösa texter, högtider och traditioner, heliga platser och historia. Religionernas roll i politiska skeenden lyfts också fram.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955098

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Fundament Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Fundament Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Fundament Samhällskunskap 9 inleds med de delar av det centrala innehållet som handlar om samhällsresurser och fördelning, och fortsätter därifrån utanför Sveriges gränser mot globala samhällsfrågor och utmaningar.

Bokens första kapitel handlar om arbete och utbildning. Eleverna får läsa om olika yrken, utbildningar och vägar till arbetsmarknaden. Det följs av ett kapitel om samhällsekonomi innan fokus flyttas till global ekonomi och globala samhällsfrågor. Bokens avslutande kapitel handlar om olika typer av konflikter och hotbilder i världen.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955159

Sidor

144

Format

190 x 240 mm

Fundament Geografi 9

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 9

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 9 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om sårbara platser och hur dessa påverkas av klimatförändringarna, konflikter om naturresurser nu och i framtiden samt förnybara energiresurser.

De inledande kapitlen behandlar klimatkrisen, debatten kring klimatet, växthusgaser och förnybara energikällor. Därefter får eleverna läsa om sårbara platser, nutida och framtida, samt intressekonflikter i världen. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Asiens och Antarktis regioner.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955081

Sidor

160

Format

190 x 240 mm

Fundament Historia 9

Mikael Bruér

Fundament Historia 9

Mikael Bruér

Fundament Historia 9 omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om världskrig, efterkrigstid samt demokratisering och globalisering. Boken behandlar även historiska begrepp och hur historia används.

Boken inleds med ett avsnitt om historiesyn och historiebruk. Eleverna får därefter läsa om perioden från 1900-talets början till det tidiga 2000-talet och vår egen samtid. Bokens kapitel behandlar de båda världskrigen med mellankrigstiden, följt av efterkrigstiden i Europa och Sverige samt världen efter det kalla kriget. Eleverna får här fördjupa sitt arbete med historiska källor och historiebruk på ett sätt som förbereder dem för gymnasiet.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955050

Sidor

192

Format

190 x 240 mm

Fundament Religion 9

Per Eklund

Fundament Religion 9

Per Eklund

Fundament Religion 9 omfattar det centrala innehållet som handlar om etik och etiska modeller, centrala tankegångar och urkunder i hinduism, buddhism, religioner i Kina och Japan samt nya religiösa rörelser.

I bokens första kapitel får eleverna reflektera över vad som menas med att vara en god människa. De får även lära sig etiska modeller. Därefter följer kapitel om hinduism och buddhism, religioner i Kina och Japan samt nya religiösa rörelser. Även religionskritik behandlas, liksom att bevisa och motbevisa Guds existens. Avslutningsvis möter eleven resonemang kring hur livsfrågorna kan fungera i vardagen och varför människor kan ha så olika uppfattningar men kunna diskutera tillsammans ändå.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955104

Sidor

128

Format

190 x 240 mm