Läromedel

FOKUS PÅ CENTRALA INNEHÅLLET

Fundament-serien utgår från läroplanens centrala innehåll för att säkerställa att eleverna med hjälp av böckerna ska klara kunskapskraven och utveckla förmågorna i respektive ämne.

Böckerna är lättlästa och förklarar istället för att förenkla. De innehåller tydliga läsförståelsefrågor och ordlistor. Formgivningen är både modern och pedagogisk. Samtliga böcker i serien är faktagranskade av experter inom respektive ämne med bred erfarenhet både från forskning och praktiskt arbete i skolvärlden.

SÅ HÄR ÄR BÖCKERNA UPPBYGGDA

Fundament-serien är en utveckling av klassiska läromedel där grundtanken är enkel: basläromedel av hög kvalitet till lågt pris.

• Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och vilka delar av centrala innehållet som berörs.

• Den löpande texten är indelad i korta stycken och viktiga begrepp är markerade och förklaras i marginalen.

• Läroböckena är lätta att förstå och förklarar istället för att förenkla.

• Med hjälp av löpande instuderingsfrågor kan eleven kontrollera att hen har förstått innehållet.

• Varje kapitel avslutas med en ordlista.

• Modern och pedagogisk formgivning med mängder av kartor och förtydligande illustrationer.

Bok Fundament Historia 7

LÄRARHANDLEDNINGAR

Våra lärarhandledningar är ett viktigt komplement till läroböckerna. Varje lärarhandledning innehåller en tydlig lektions­planering för hela läsåret. Den beskriver lärobokens innehåll och struktur samt vilka kunskapskrav och förmågor som testas i respektive kapitel. Här finns språk­- och kunskaps­utvecklande övningar, läsförståelsefrågor, stödmallar, be­greppslistor samt kompletterande och fördjupande fakta. Till varje kapitel i läroboken finns en diagnos som både fungerar som repetition och testar elevernas kunskap och förståelse.

Vi som står bakom Fundament-serien

Läroböckerna och lärarhandledningarna i Fundament-serien är skrivna av Mikael Bruér, Per Eklund, Tiina Hemberg och Ingemar Wiklund. Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning i SO-ämnena, från grundskola till högskola, samt spetskompetens inom specialundervisning, nationella prov, betyg och bedömning. Författarna har också djupgående erfarenheter av att producera läromedel och lärarhandledningar.

KOMMER SNART