Läromedel – Årskurs 8

FOKUS PÅ CENTRALA INNEHÅLLET

Fundament-serien utgår från läroplanens centrala innehåll för att säkerställa att eleverna med hjälp av böckerna ska klara kunskapskraven och utveckla förmågorna i respektive ämne.

Böckerna är lättlästa och förklarar istället för att förenkla. De innehåller tydliga läsförståelsefrågor och ordlistor. Formgivningen är både modern och pedagogisk. Samtliga böcker i serien är faktagranskade av experter inom respektive ämne med bred erfarenhet både från forskning och praktiskt arbete i skolvärlden.

SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLANDE

Fundament-serien är ett språk- och kunskapsutvecklande läromedel där varje elev kan ta till sig det centrala innehållet i SO-ämnena. Böckerna utgör den bas på vilken läraren bygger sin undervisning. En digital lärarhandledning fungerar som inspirerande stöd och innehåller bland annat förslag på planering av lektioner. Tillsammans ger lärobok och handledning möjlighet till ett brett och varierat bedömningsunderlag kopplat till kunskapskraven. Läs mer om våra lärarhandledningar längre ned på sidan.

SÅ HÄR ÄR BÖCKERNA UPPBYGGDA

Fundament-serien är en utveckling av klassiska läromedel där grundtanken är enkel: basläromedel av hög kvalitet till lågt pris.

• Varje kapitel inleds med vad eleven kommer att få lära sig och vilka delar av centrala innehållet som berörs.

• Den löpande texten är indelad i korta stycken och viktiga begrepp är markerade och förklaras i marginalen.

• Läroböckena är lätta att förstå och förklarar istället för att förenkla.

• Med hjälp av löpande instuderingsfrågor kan eleven kontrollera att hen har förstått innehållet.

• Varje kapitel avslutas med en ordlista.

• Modern och pedagogisk formgivning med mängder av kartor och förtydligande illustrationer.

LÄRARHANDLEDNINGAR

Våra lärarhandledningar är ett viktigt komplement till läroböckerna. Ambitionen är att de ska vara ett stöd för att planera lektioner, genomföra undervisningen och för att underlätta bedömningen mot kunskapskraven. Lärarhandledningarna innehåller tydliga lektionsplaneringar utifrån lärobokens innehåll och de kunskapskrav och förmågor som tränas i respektive kapitel. Dessutom finns intressanta språk- och kunskapsutvecklande övningar, fördjupande läsförståelsefrågor, möjligheter att träna begrepp samt roliga och kluriga uppgifter som kompletterar och fördjupar.

Till varje kapitel i läroboken finns en diagnos som både fungerar som repetition och testar elevernas kunskap och förståelse. Med hjälp av lärarhandledningarna kan du testa alla kunskapskrav i varje årskurs. Lärarhandledningarna kostar 299 kr/st och finns att tillgå i samtliga ämnen och årskurser. 

Lärarhandledning Samhällskunskap 8

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Lärarhandledning Samhällskunskap 8

Mikael Bruér, Tiina Hemberg

Lärarhandledningen till Fundament Samhällskunskap 8 följer lärobokens kapitel och omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om beslutsfattande och politiska idéer med fokus på Sverige, samt medier, information och kommunikation.

I lärarhandledningen finns konkreta tips på upplägg och övningar kopplade till bokens innehåll. Utöver begreppsträning handlar övningarna om att kritiskt analysera och granska nyheter, källkritik och diskussion kring politiska frågor. Här får eleven möjlighet att använda det centrala innehållet för att utveckla förmågor och klara betygskriterierna. I slutet av varje kapitel finns ett test som knyter an till kapitlets uppgifter och utgör underlag för bedömning.

399 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789189801004

Sidor

126

Format

PDF

Lärarhandledning Geografi 8

Ingemar Wiklund

Lärarhandledning Geografi 8

Ingemar Wiklund

Lärarhandledningen till Fundament Geografi 8 följer lärobokens kapitel med fokus på det centrala innehållet om jordens population, orsaker till ohälsa och fattigdom, försörjning och handelsmönster samt hur faktorer som klimat och naturresurser påverkar.

Lärarhandledningen har tips på lektionsupplägg och övningar som ger eleven möjlighet att använda ämnesinnehållet för att utveckla geografiämnets förmågor och klara betygskriterierna. Här finns exempelvis övningar där eleverna får fördjupa sig i och diskutera olika levnadsförhållanden och globalisering samt utifrån olika kartor lära sig om de områden som läroboken tar upp. I slutet av varje kapitel finns ett test, som kan användas som repetition eller utgöra underlag för bedömning.

399 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955197

Sidor

123

Format

PDF

Lärarhandledning Historia 8

Mikael Bruér

Lärarhandledning Historia 8

Mikael Bruér

Lärarhandledningen till Fundament Historia 8 följer lärobokens kapitel med fokus på de delar av det centrala innehållet som handlar om industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, kolonialism och imperialism samt historiska begrepp och hur historia används.

Till varje kapitel finns konkreta tips och övningar kopplade till bokens innehåll. I övningarna får eleverna träna på begrepp, att använda och dra slutsatser från historiska källor samt att se samband för att förstå hur historia hänger ihop över tid. Här finns även uppgifter som ger möjlighet till fördjupning. I slutet av varje kapitel finns ett test, som kan användas som repetition eller utgöra underlag för bedömning.

399 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955913

Sidor

336

Format

PDF

Lärarhandledning Religion 8

Per Eklund

Lärarhandledning Religion 8

Per Eklund

Lärarhandledningen till Fundament Religion 8 följer lärobokens kapitel om livsåskådning, judendom, kristendom och islam.

Här finns förslag på färdiga lektionsupplägg med uppgifter som kan utföras enskilt, i en mindre grupp eller i helklass. Uppgifterna består av allt från enklare fyll-i-övningar till mer avancerade uppgifter där elevernas åsikter och uppfattningar utmanas. Det framgår tydligt vilka förmågor som tränas samt hur övningarna är kopplade till betygskriterierna. Det finns även anvisningar med många bra tips. Eleverna får öva begrepp och utveckla sina kunskaper samt diskutera kring och reflektera över sin egen livsåskådning och sina värderingar. Här finns även fördjupande texter och uppgifter kring judendom, kristendom och islam. I slutet av varje kapitel finns ett test, som kan användas som repetition eller utgöra underlag för bedömning.

399 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955944

Sidor

211

Format

PDF

Vi som står bakom Fundament-serien

Läroböckerna och lärarhandledningarna i Fundament-serien är skrivna av Mikael Bruér, Per Eklund, Tiina Hemberg och Ingemar Wiklund. Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning i SO-ämnena, från grundskola till högskola, samt spetskompetens inom specialundervisning, nationella prov, betyg och bedömning. Författarna har också djupgående erfarenheter av att producera läromedel och lärarhandledningar.

Fundament Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7

Tiina Hemberg

Fundament Samhällskunskap 7 ger en introduktion till samhällskunskapsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om individer och gemenskaper samt rättigheter och rättsskipning.

Boken tar sin början i de mänskliga rättigheterna och går sedan vidare till demokrati och diktatur. Därpå följer ett längre kapitel som inleds med ungdomars identiteter och avslutas med de svenska välfärdsstrukturerna. Bokens sista kapitel handlar om det svenska rättssystemet.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955012

Sidor

134

Format

190 x 240 mm

Fundament Geografi 7

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 7

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 7 ger en introduktion till geografiämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om kartor och namngeografi, väder, klimat och klimatzoner.

Boken inleds med ett kapitel om kartor, geografins fundament. Eleverna får lära sig hur en karta är uppbyggd och vad som kännetecknar några olika typer av kartor. Därefter kommer ett kapitel om väder och klimat, följt av klimatzoner och hur människor lever och överlever i de olika klimatzonerna. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Afrikas, Sydamerikas och Europas regioner.

Kompletterande kapitel om Vittring och erosion och om Europas namngeografi finns att ladda ner kostnadsfritt genom att klicka på knapparna ovan.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955036

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Fundament Historia 7

Mikael Bruér

Fundament Historia 7

Mikael Bruér

Fundament Historia 7 ger en introduktion till historieämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Boken omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om de forna civilisationerna och tiden fram till trettioåriga kriget. Fokus läggs även på historiska begrepp och historiska källor.

Boken inleds med en introduktion till ämnet historia följt av ett kapitel om historiska källor och begrepp. Därefter får eleverna läsa om människans förhistoria och forna civilisationer. Följande kapitel leder vidare genom historien fram till början av den nya tiden med upptäcktsfärder, reformationen och trettioåriga kriget.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955005

Sidor

152

Format

190 x 240 mm

Fundament Religion 7

Per Eklund

Fundament Religion 7

Per Eklund

Fundament Religion 7 ger en introduktion till religionsämnet med utgångspunkt i de förmågor eleven ska få möjlighet att utveckla. Den omfattar det centrala innehåll som handlar om hur människors identitet och livsstilar formas, hur sambandet mellan religion och samhälle kan beskrivas och hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen.

Boken utgår från elevernas egna frågor om livet och fördjupar dessa via begrepp som etik och människosyn. Det inledande kapitlet handlar om livsåskådning, religionsvetenskap och religionsfrihet. Därefter får eleverna läsa om och reflektera över livsfrågor, sina egna och i ett större perspektiv. Även frågor kring etik och moral tas upp.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955029

Sidor

128

Format

190 x 240 mm

Fundament Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Fundament Samhällskunskap 9

Mikael Bruér

Fundament Samhällskunskap 9 inleds med de delar av det centrala innehållet som handlar om samhällsresurser och fördelning, och fortsätter därifrån utanför Sveriges gränser mot globala samhällsfrågor och utmaningar.

Bokens första kapitel handlar om arbete och utbildning. Eleverna får läsa om olika yrken, utbildningar och vägar till arbetsmarknaden. Det följs av ett kapitel om samhällsekonomi innan fokus flyttas till global ekonomi och globala samhällsfrågor. Bokens avslutande kapitel handlar om olika typer av konflikter och hotbilder i världen.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955159

Sidor

144

Format

190 x 240 mm

Fundament Geografi 9

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 9

Ingemar Wiklund

Fundament Geografi 9 omfattar de delar av det centrala innehållet som handlar om sårbara platser och hur dessa påverkas av klimatförändringarna, konflikter om naturresurser nu och i framtiden samt förnybara energiresurser.

De inledande kapitlen behandlar klimatkrisen, debatten kring klimatet, växthusgaser och förnybara energikällor. Därefter får eleverna läsa om sårbara platser, nutida och framtida, samt intressekonflikter i världen. Boken avslutas med ett fördjupande kapitel om Asiens och Antarktis regioner.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955081

Sidor

160

Format

190 x 240 mm

Fundament Historia 9

Mikael Bruér

Fundament Historia 9

Mikael Bruér

Fundament Historia 9 omfattar den del av det centrala innehållet som handlar om världskrig, efterkrigstid samt demokratisering och globalisering. Boken behandlar även historiska begrepp och hur historia används.

Boken inleds med ett avsnitt om historiesyn och historiebruk. Eleverna får därefter läsa om perioden från 1900-talets början till det tidiga 2000-talet och vår egen samtid. Bokens kapitel behandlar de båda världskrigen med mellankrigstiden, följt av efterkrigstiden i Europa och Sverige samt världen efter det kalla kriget. Eleverna får här fördjupa sitt arbete med historiska källor och historiebruk på ett sätt som förbereder dem för gymnasiet.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955050

Sidor

192

Format

190 x 240 mm

Fundament Religion 9

Per Eklund

Fundament Religion 9

Per Eklund

Fundament Religion 9 omfattar det centrala innehållet som handlar om etik och etiska modeller, centrala tankegångar och urkunder i hinduism, buddhism, religioner i Kina och Japan samt nya religiösa rörelser.

I bokens första kapitel får eleverna reflektera över vad som menas med att vara en god människa. De får även lära sig etiska modeller. Därefter följer kapitel om hinduism och buddhism, religioner i Kina och Japan samt nya religiösa rörelser. Även religionskritik behandlas, liksom att bevisa och motbevisa Guds existens. Avslutningsvis möter eleven resonemang kring hur livsfrågorna kan fungera i vardagen och varför människor kan ha så olika uppfattningar men kunna diskutera tillsammans ändå.

98 kr

I lager

exkl. moms


ISBN

9789188955104

Sidor

128

Format

190 x 240 mm